Richtlijnen voor beoordeling van bijdrageverzoek voor bewonersinitiatieven in het kader van BloemendaalSamen

Voor initiatieven in de gemeente Bloemendaal gericht op contact, ontmoeting en onderlinge samenhang, uitgevoerd door vrijwilligers, is een budget beschikbaar.

De Adviesraad BloemendaalSamen (ABS) is de partij die beoordeelt of een initiatief in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning en zo ja, voor welk bedrag. De ABS beheert het budget dat de gemeenteraad van Bloemendaal beschikbaar stelt. De ABS legt verantwoording af aan de gemeente.

Doelstelling

De gemeente Bloemendaal wil initiatieven van individuele burgers of groepen ondersteunen die als doel hebben contact, ontmoeting en onderlinge samenhang in de gemeente te versterken. Interessante, belangrijke en gezellige activiteiten ondernemen met anderen. De bijdrage is voor initiatieven van, door of voor bewoners van Aerdenhout, Bloemendaal, Bennebroek, Overveen en Vogelenzang.

Doelgroep

De bijdrage op basis van deze richtlijnen wordt uitsluitend verstrekt om bewoners, vrijwilligers, (maatschappelijke) organisaties en verenigingen in de gelegenheid te stellen initiatieven te realiseren die van belang zijn in de gemeente.

Bijdragecriteria

 • Alle projecten en activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente voor bewonersinitiatieven, gericht op contact, ontmoeting en onderlinge samenhang, zie www.bloemendaalsamen.nl.
 • Initiatieven komen voor maximaal 3 jaar in aanmerking voor een (aflopende) bijdrage.
 • Initiatieven (van organisaties) met een commerciële doelstelling komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 • Het initiatief en de uitvoering ervan valt binnen de wet en de gemeentelijke regelgeving.

 

Het initiatief moet voldoen aan een of meerdere van de volgende criteria:

 • Activiteiten in de gemeente Bloemendaal en/of met bewoners van de gemeente.
 • Inwoners dienen te participeren in de uitvoering van het project (financieel of uitvoerend).
 • Gericht zijn op versterken van sociale samenhang in wijk of buurt door samenwerken, contact en/of ontmoeting.
 • Gericht op eigen inbreng en benutten eigen verantwoordelijkheid van bewoners.
 • Gericht op mee kunnen doen (ook indien onmogelijk zonder financiële ondersteuning).

 

Kosten die voor bijdrage in aanmerking komen

 • Kosten voor het starten van een nieuw initiatief; een stimuleringsbijdrage.
 • Kosten m.b.t. communicatie, publieksactiviteiten en materialen daarvoor.
 • Kosten m.b.t. uitvoering van het project.

De omvang van de bijdrage in de kosten begint bij € 100,- met een maximum van  € 5.000,- per project.

Aanvragen moeten tijdig vóór de start van de activiteiten ingediend worden, inclusief een onderbouwde begroting.

 

Verdeling van het bijdragebudget

 • De Adviesraad BloemendaalSamen beoordeelt de verschillende aanvragen inhoudelijk en toetst ze aan de criteria. Aan de hand daarvan wordt het beschikbare budget verdeeld. Zo nodig volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Voor het stellen van prioriteiten wordt gekeken naar:
  • de bijdrage aan de doelstellingen van BloemendaalSamen;
  • in hoeverre het een ‘welkom extra’ is naast alle andere activiteiten die al in een buurt, wijk of de gemeente gedaan worden.
 • Ieder jaar zijn er 6 momenten voor verdeling van het beschikbare budget door de Adviesraad: in februari, april, juni, augustus, oktober en december.

 

 Vaststelling van bijdrage en verantwoording

U ontvangt per mail een bevestiging van de bijdrage. De bijdrage is éénmalig en aan toekenning kunnen geen rechten worden ontleend bij eventuele nieuwe bijdrageaanvragen.
De gemeente zorgt voor betaling van de bijdrage.

Na afloop ontvangt de Adviesraad een kort verslag met financiële verantwoording van de initiatiefnemer.

Aanvragen bijdrage

 • De bijdrage dient aangevraagd te worden met behulp van het “Aanvraagformulier bijdrage BloemendaalSamen”.
 • Aanvragen kunt u insturen vóór 1 februari, 1 april, 1 juni. 1 augustus, 1 oktober of 1 december. De aanvraag betreft activiteiten die nog niet gestart zijn.
 • De Adviesraad besluit over toekenning van een bijdrage in de genoemde maanden.