Privacy & aansprakelijkheid

Uw privacy

Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers van bloemendaalsamen.nl worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Bloemendaalsamen.nl legt u gegevens vast wanneer u zich registreert en deelneemt aan activiteiten op het platform. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en om deelnemers van nieuwe ontwikkelingen op bloemendaalsamen.nl op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat laten weten aan de beheerder van bloemendaalsamen.nl.

Aansprakelijkheid

  • Deze site is met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Gemeente Bloemendaal is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de op bloemendaalsamen.nl verstrekte informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Gemeente Bloemendaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op bloemendaalsamen.nl
  • Gemeente Bloemendaal behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto’s.
  • Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.