Adviesraad BloemendaalSamen

Adviesraad BloemendaalSamen (ABS)

Mensen weten zelf vaak heel goed wat ze belangrijk vinden en hoe ze hun leven, samen met anderen, kunnen vormgeven. De logica van burgers en niet die van de gemeente, komt centraal te staan bij de ondersteuning die de gemeente gaat geven aan initiatieven van burgers.
Het is geen geheim dat de meeste burgers een hekel hebben aan bureaucratisch gedoe. Zij willen gewoon leuke, interessante, belangrijke en gezellige activiteiten ondernemen met anderen.
Daarom is BloemendaalSamen in het leven groepen.
De gemeente is in de positie om de ruimte te maken voor vertrouwen. Daarbij gaat het niet om de helderheid van regels en procedures, maar om de helderheid van spelregels. In het geval van de ondersteuning van Burgerinitiatieven gaat in Bloemendaal het principe gelden: vertrouwen vooraf, verantwoording achteraf.

Wat is de Adviesraad BloemendaalSamen?

De Adviesraad BloemendaalSamen (ABS) is de partij die beoordeelt of een initiatief in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning en zo ja, voor welk bedrag.
De ABS heeft hierbij zelf de spelregels opgesteld voor de beoordeling hiervan, zonder bemoeienis van de gemeente. De ABS beheert het budget dat de gemeenteraad van Bloemendaal beschikbaar stelt. Dus ook voor het beoordelen of het geld na afloop goed is besteed. De ABS legt hierbij verantwoording af aan de gemeente.
Om bevoorrechting van de ene dorpskern boven de andere te vermijden is er een raadslid uit elke dorpskern aangesteld.

Onafhankelijke voorzitter

Uiteraard kan een adviesraad niet zonder een onafhankelijke voorzitter.
De gemeente heeft de wmo-raad (die onafhankelijk van de gemeente de belangen van inwoners behartigt) bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen.
Raadsleden werken op vrijwillige basis en komen naar behoefte (als een aanvraag beoordeeld moet worden) De leden worden benoemd voor een periode van tenminste 2 jaar. De raad bestaat uit 5 leden en een onafhankelijk voorzitter.

De Adviesraad BloemendaalSamen (ABS):

  1. Stelt zelf de regels op voor beoordeling en honorering van projecten of initiatieven.
  2. Neemt de verantwoordelijkheid voor het beoordelen van aanvragen voor projecten en initiatieven van individuele burgers of groepen burgers (buurtverenigingen e.d.) die als doel hebben om contact, ontmoeting en het versterken van de onderlinge samenhang tussen burgers te versterken.
  3. Besluit zelfstandig over het toewijzen van een budget aan een project of initiatief.
  4. Legt verantwoording af aan de gemeente.

 

Aanvraag voor financiele bijdrage doen?

Jaarlijks zijn er 6 momenten voor verdeling van het beschikbare budget.

Aanvragen moeten tijdig voor de start van een project zijn ingediend: vóór 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus, 1 oktober of 1 december. 
Uiterlijk eind van de maand krijgt de aanvrager per mail bericht van de Adviesraad over het besluit.

De Adviesraad stuurt het besluit naar de gemeente. 
Die zorgt voor de verdere afhandeling van subsidiebeschikking en uitbetaling. 
Houdt er rekening mee dat hier enige tijd over heengaat.

Dien uw aanvraag tijdig voor de start van het project in met het digitale aanvraagformulier.

 

Buurtfeest - Bijeenkomsten

Toelichting Buurtfeesten en andere bijeenkomsten

Maximale subsidie €250,-

Nadere toelichting op het toekennen van subsidie voor buurtfeesten.

Buurtfeesten is een breed begrip. De gemeente Bloemendaal wil graag dat de inwoners elkaar ontmoeten. U kunt een bijdrage aanvragen voor bijeenkomsten van groepen in zijn algemeenheid zoals buren, verenigingen, clubs etcetera. U kunt bijvoorbeeld denken aan een literaire avond, lezing, kerst-inn, voorjaarsborrel, sinterklaasfeest, borrel of gezellige koffieochtend.

Aanvraagtermijn

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. De aanvraag moet zijn ingediend voor de hier onder vermelde perioden.

Jaarlijks zijn er 6 momenten voor verdeling van het beschikbare budget. Aanvragen voor het buurtfeest insturen: vóór 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus, 1 oktober of 1 december.

Toelichting buurtfeesten

U kunt de subsidie voor het feest gebruiken naar eigen inzicht. Houd er wel rekening mee dat u om een verantwoording achteraf kan worden gevraagd. Vriendelijk verzoek de bonnen te bewaren.

Is er sprake van een buurtfeest waar een vergunning voor moet worden aangevraagd? Zie de voorwaarden en de vergunning op:

https://www.bloemendaal.nl/producten-en-diensten/evenementenvergunning/

Indien uw feest meldingsplichtig is dient u er voor te zorgen dat het feest bij de gemeente bekend is en door de gemeente een vergunning voor het feest is verleend (vergunning bijvoegen).

De subsidie kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend;

De maximale subsidie bedraagt €250,-

U kunt maximaal voor 1 feest per jaar subsidie aanvragen, in het geval er in een straat meerdere feesten worden georganiseerd behoudt de adviesraad zich het recht voor aanvragen af te wijzen.

Verder wordt van u gevraagd om een aantal leuke foto’s te maken en die te mailen naar info@bloemendaalsamen.nl. Die foto’s kunnen worden gebruikt voor op de website, nieuwsbrief en of Facebook.

Aanvraagtermijn Buurtfeest

Aanvragen voor een bijdrage voor buurtfeesten en bijeenkomsten kunnen het gehele jaar worden ingediend via het buurtfeestformulier. 
De aanvrager krijgt uiterlijk de maand erop per mail bericht van de Adviesraad over de aanvraag.

De Adviesraad stuurt het besluit naar de gemeente. Die zorgt voor de verdere afhandeling van de subsidiebeschikking en de uitbetaling. 
Houdt er rekening mee dat hier enige tijd over heengaat.